Deklaracja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wloszczowa.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  - pochodzą z różnych źródeł;
  - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  - zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  - nie można zmienić ich struktury;
  - zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10.
  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-28
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest st. post. Weronika Rak, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej rzecznik.wloszczowa@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8051 209 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Świeżej 18 we Włoszczowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się po prawej stronie głównego wejścia.

Przed wejściem do budynku głównego znajduje się jeden stopień obok którego po prawej stronie zlokalizowany został podjazd dla osób poruszających się na wózku. W holu głównym, po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej, które jednocześnie pełni funkcję punktu obsługi interesantów.

Po stronie prawej od głównego wejścia znajduje się pokój, w którym mogą być przyjmowani interesanci. W przypadku potrzeby ustalenia numeru telefonu do zainteresowanej osoby, zastępca dyżurnego ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP we Włoszczowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Z powodu braku platform przyschodowych interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są w pokoju obsługi interesantów znajdującym w części głównego holu. Toaleta dla interesantów znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia do budynku Komendy i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Przed budynkiem, na parkingu Komendy wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
Usługa tłumacza  PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w  Punkcie Obsługi Interesanta.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl 
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Punkt przyjęć interesantów w Krasocinie

Budynek Urzędu Gminy w Krasocinie, w którym znajduje się punkt przyjęć interesantów mieści się przy ul. Macierzy Szkolnej 1.
Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji oraz nr budynku, które umieszczone są na ścianie budynku.
Do wejścia głównego prowadzi chodnik, a następnie schodki oraz przystosowany podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
Przed budynkiem Urzędu Gminy znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.
Pokój przyjęć interesantów znajduje się na piętrze po prawej stronie od wejścia głównego.
Pokój oznaczony jest numerem 1a.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt przyjęć interesantów czynny jest w każdą środę w godz. 9.00-10.00.

Punkt przyjęć interesantów w Kluczewsku

Budynek Urzędu Gminy w Kluczewsku, w którym znajduje się punkt przyjęć interesantów mieści się przy ul. Spółdzielczej 12.
Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji oraz nr budynku, które umieszczone są na ścianie budynku.
Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.
Do wejścia głównego prowadzi chodnik, a następnie schody.
Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
Pokój przyjęć interesantów znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie od wejścia głównego.
Na piętro prowadzą schody.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt przyjęć interesantów czynny jest w każdą środę w godz. 10.30-11.30.

Punkt przyjęć interesantów w Moskorzewie

Budynek Urzędu Gminy w Moskorzewie, w którym znajduje się punkt przyjęć interesantów mieści się przy numerze 42.
Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji oraz nr budynku, które umieszczone są na ścianie budynku.
Do wejścia głównego prowadzi chodnik, a następnie schody.
Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
Na parkingu jest jedno wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.
Pokój przyjęć interesantów znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie od wejścia głównego i oznaczony jest nr 12.
Na piętro prowadzą schody.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt przyjęć interesantów czynny jest w każdy wtorek w godz. 09.00-10.00.

Punkt przyjęć interesantów w Radkowie

Budynek Urzędu Gminy w Radkowie, w którym znajduje się punkt przyjęć interesantów mieści się przy numerze 99.
Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji oraz nr budynku, które umieszczone są na ścianie budynku.
Do wejścia głównego prowadzi chodnik, a następnie schody.
Na parter zapewniono dostęp poprzez rampę podjazdową dla osób z niepełnosprawnością.
Na parkingu jest jedno miejsce wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
Pokój przyjęć interesantów znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie od wejścia głównego i oznaczony jest numerem 32.
Na piętro prowadzą schody.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt przyjęć interesantów czynny jest w każdy wtorek w godz. 10.30-11.30.

Punkt przyjęć interesantów w Seceminie

Punkt przyjęć interesantów mieści się przy ul. Ogrodowej 1.
Do wejścia głównego prowadzą schody.
Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
Na parkingu  jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.
Pokój przyjęć interesantów znajduje się na parterze, bezpośrednio po wejściu do budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt przyjęć interesantów czynny jest w każdy czwartek w godz. 9.00-10.00.

 

Powrót na górę strony