Zakres działania

Informacje o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie i Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie

Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie wykonuje na obszarze powiatu włoszczowskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wydawanych na podstawie ustaw.

Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach.

Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach po zasięgnięciu opinii Starosty Włoszczowskiego.

Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu włoszczowskiego. Nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz jednostek podległych.

Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście Włoszczowskiemu.

Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie wykonuje swoje zadania przy pomocy swojego zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników. Określa zadania i kompetencje dla swojego zastępcy i kierowników.

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie to jednostka podrzędna wobec Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie:

Wykonuje czynności operacyjno- rozpoznawcze, dochodzeniowo- śledcze oraz karno-administracyjne w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok.

Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.

Wykonuje doprowadzenia osób do zakładów karnych, sądów, prokuratury, jednostek Policji.

Realizuje i organizuje programy i akcje prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prowadzi działania w zakresie prewencji kryminalnej w celu zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.

Współpracuje z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami oraz innym podmiotami pozapolicyjnymi.

W Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie prowadzona jest strona internetowa włoszczowskiej policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KPP we Włoszczowie

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowe Policji we Włoszczowie znajduje się na ulicy Świeżej 18  we Włoszczowie.

W Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film Informacje o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie i Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie

Opis filmu: Informacje o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie i Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie

Pobierz plik Informacje o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie i Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie (format mp4 - rozmiar 29.75 MB)

Powrót na górę strony