Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

I. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO.

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą we Włoszczowie:

adres: ul. Świeża 18, 29-100 Włoszczowa.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych:

Martyna Matuszewska
adres: ul. Świeża 18, 29-100 Włoszczowa;
e-mail: iod.wloszczowa@ki.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie.

W Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie dane osobowe przetwarza się wyłącznie
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.
Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

 • celach przetwarzania,
 • podstawach prawnych przetwarzania,
 • osobach, których dane są przetwarzane,
 • odbiorcach danych,
 • okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych;
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

7. Ograniczenia stosowania RODO:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) ogranicza się stosowanie RODO:

 • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 • 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

II. DODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - dalej zwaną „ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą
  we Włoszczowie:

adres: ul. Świeża 18, 29-100 Włoszczowa.

 1. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie zapewnia inspektor ochrony danych:

Martyna Matuszewska
adres: ul. Świeża 18, 29-100 Włoszczowa;
e-mail: iod.wloszczowa@ki.policja.gov.pl

3. W Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie dane osobowe przetwarza
się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:
 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi
  w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony