Wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa

Włoszczowscy policjanci przypominają kierującym, że od 15 listopada 2016 roku bezwzględnie obowiązują nowe druki zaświadczeń lekarskich o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa. Ważność straciły już tzw. orzeczenia lekarskie.

Podczas kontroli pojazdów zdarzają się przypadki, że kierujący, czy pasażerowie niekorzystający z pasów bezpieczeństwa, okazują policjantom tzw. orzeczenia lekarskie, które zwalniają ich z takiego obowiązku.

Policjanci przypominają, że takie orzeczenia lekarskie straciły ostatecznie ważność w dniu 15 listopada 2016 roku. Obecnie obowiązuje nowy wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 39. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

 

1) osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

2)  kobiety o widocznej ciąży;

3)  kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kon-troli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6)  funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

6a) 31) żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

7)  zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8)  konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;

10) dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3;

11) dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2016 r. poz. 1948).

Powrót na górę strony